At bo til leje

Forholdet mellem dig, som lejer, og udlejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Nedenfor kan du læse mere om, hvad det vil sige at bo til leje.

 • Hvordan opkræves din leje

  I den periode, du bor i lejligheden, skal du betale leje hver måned eller hvert kvartal, alt efter hvad der er aftalt i din lejekontrakt.

  Lejen skal betales den 1. i hver måned. Er den 1. en lørdag eller en helligdag, forfalder lejen dog først den første hverdag herefter.

  Husk, det er dit ansvar at betale lejen, også selv om du ikke modtager en opkrævning.

  Betalingsservice

  DEAS anbefaler, at du melder din betaling til Betalingsservice, så du er sikker på, at lejen bliver betalt til tiden, ligesom vi spares for en del manuelt arbejde.

  Er du ikke tilmeldt ordningen, modtager du et indbetalingskort med de samme specifikationer. Det er vigtigt, at du benytter indbetalingskortet, så vi altid kan identificere din betaling.

 • Opstår der en skade

  Skader på eksempelvis rør og installationer tager ikke hensyn til normal arbejdstid. De kan dukke op, når man mindst venter det - og så er det rart at være godt forberedt. 

  Landsdækkende skadeserviceleverandør

  Vi samarbejder med en landsdækkende skadeserviceleverandør, som alle lejere kan kontakte gratis ved uopsættelige forhold og nødsituationer - uden for vores normale åbningstid.

  Vagtcentralen sikrer, at akutte situationer håndteres effektivt, og skadeservice-leverandøren ligger inde med kontaktinformationer for den enkelte ejendom og sikrer, der handles ud fra de aftalte retningslinjer.

  En akutskade definerer vi som:

  • En skade, der ikke kan afvente en udbedring eller begrænsning
  • En skade, hvor der er fare for lejers/lejernes sikkerhed
  • En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke udbedres øjeblikkeligt. 

  Lejers vedligeholdelsespligt

  Har du som lejer selv vedligeholdelsespligten, skal du sørge for udbedring og betale for reparationen.  Er der sket en skade i din lejlighed, som du er skyld i pga. forkert brug eller misligholdelse, skal du selv betale for udbedringen. Det gælder uanset, hvilken vedligeholdelsesordning du har aftalt.

  Eksempler på sådanne skader er vandhaner, badekar og toiletter, der er blevet ødelagt af kalk- og rustaflejringer, eller en rude, du har slået stykker.

 • Hvis du vil fremleje

  Som lejer har du ret til at fremleje din lejlighed. Dog er der nogle betingelser, som skal være opfyldt:

  • Du skal kunne dokumentere, at din fremleje er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, udstationering, studieophold eller lignende.
  • Fremlejeperioden må højst være 2 år (i en sammenhængende periode).
  • Du skal selv udarbejde en skriftlig fremlejekontrakt med din lejer. Husk at sende en kopi af kontrakten til os, inden fremlejeperioden begynder.
  • Du kan også fremleje din lejlighed delvist, det vil sige leje et eller flere værelser ud og selv bo i resten af lejligheden. Dog må du i dette tilfælde højst fremleje halvdelen af lejlighedens beboelsesrum.
  • Før du indgår en fremlejekontrakt, skal du orientere os om, at du vil fremleje.
  • Det er også vigtigt, at du fortæller din fremlejetager, at det ikke er muligt at overtage boligen efter fremlejeperiodens udløb – selvom du vælger ikke at flytte tilbage.
  •  Hvis du overvejer at udleje via fx Airbnb, skal du have godkendelse fra din udlejer. Ellers er der tale om ulovlig fremleje, og du kan risikere, at udlejer ophæver din lejekontrakt.

  Lejer beholder ansvaret

  Endelig er det stadig dig, selvom du har fremlejet din lejlighed, som har ansvaret for, at lejen bliver betalt, at regler overholdes, og at lejligheden ikke vanrøgtes eller misligholdes.

  Vi anbefaler, at du selv sørger for at betale lejen og lade din lejer indbetale direkte til dig, så du sikrer dig, at lejen bliver betalt til tiden hver måned.

  Med andre ord er det dig, der står til ansvar over for os, og ikke din fremlejetager.

 • Kan andre overtage din lejlighed

  Din familie eller pårørende kan i særlige tilfælde overtage din lejlighed, hvis du fraflytter på grund af fx skilsmisse, separation, ophævelse af husstandsfællesskab eller indflytning på plejehjem.

  Er du og din kæreste eller samlever ikke gift, skal I have haft fælles husstand i minimum to år. Fælles husstand vil sige, at I i fællesskab har betalt leje, leveomkostninger osv. Som ejendomsadministrator kan vi på vegne af udlejer forlange dokumentation for dette.

  Det er vigtigt, at du husker at sende en ansøgning til os, inden du overdrager lejemålet, da vi skal give vores accept.

  Separation og skilsmisse

  Ved bevillingen eller dommen tages der stilling til, hvem af jer, der skal have ret til lejligheden efter separation eller skilsmisse. Den af jer som bliver boende, fortsætter lejemålet uden ændringer og overtager hermed alle forpligtelser. 

  Husk, at vi altid skal have besked om ændringerne samt dokumentation hurtigst muligt.

 • Modernisering af din lejlighed

  Ejendomme og de enkelte lejligheder bliver fra tid til anden moderniseret. Moderniseringer kan beskrives som arbejder, der tilfører ejendommen noget nyt, eller som erstatter det gamle med noget nyt og bedre.

  Ønsker du en modernisering i din lejlighed, eksempelvis et nyt køkken eller et nyt badeværelse, kan der være mulighed for dette mod en stigning i lejen.

  Før du igangsætter en modernisering, er der et par ting, du skal være opmærksom på:

  • Du må ikke selv igangsætte eller udføre moderniseringer i lejligheden uden vores tilladelse.
  • Du skal kontakte ejendommens bygningssagkyndige projektleder, som bl.a. har til opgave at bedømme, om der skal foretages forbedringer på ejendommen både indvendigt og udvendigt.
  • Projektlederen vil gennemgå lejligheden og udarbejde et byggebudget.
  • Byggebudgettet danner grundlag for, hvor meget din månedlige leje vil stige.
  • Det er projektlederen, som kan fortælle dig, hvad der skal ske, og hvor lang tid byggearbejdet vil tage. Det er op til projektlederen at vurdere, om moderniseringen kan gennemføres eller ej.
 • Byggearbejde på ejendommen

  Vi informerer ofte om det kommende års større forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder ved opslag i ejendommens opgange. Bor du i en ejendom med en beboerrepræsentation, informeres den om, hvilke arbejder som påtænkes udført i årets løb. Hvert år efter den 1. juli laver vi en 10-årig vedligeholdelsesplan for ejendommen, som du er velkommen til at få tilsendt, hvis du kontakter os.

  Mindst mulig gene for beboerne

   

  Vi gør alt, hvad vi kan, for at du bliver mindst muligt berørt af arbejdet, men du kan muligvis opleve støj og støv. I andre tilfælde kan du opleve, at der bliver sat stillads op, eller at du måske skal benytte køkkentrappen i stedet for hovedtrappen i en periode.

  Griber forbedrings- og vedligeholdelsesarbejderne ind i din normale hverdag, får du besked ca. seks uger forinden.

  Visse arbejder kræver, at vi helt ændrer nogle forhold på ejendommen – fx at du ikke kan benytte vaskekælderen eller andre faciliteter i en periode. I de tilfælde får du besked ca. tre måneder forinden.

 • Viceværtens opgaver

  Viceværten er typisk den person i ejendommen, du som lejer oftest har kontakt med. Viceværten kan have en fast telefontid, hvor du kan træffe ham. Ringer du uden for telefontiden, kan du lægge besked på telefonsvareren, hvorefter viceværten kontakter dig hurtigst muligt.

  Viceværten kan også være tilknyttet vores servicecenter, som du kan kontakte alle hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00 eller via fs@deas.dk. 

  DEAS 24syv

  Du kan med fordel også benytte vores mobilapp DEAS 24syv, når du skal i kontakt med os.

  Med appen kan du give os besked om en opgave, der skal løses eller stille os et spørgsmål - også uden for åbningstid. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

  Læs mere om DEAS 24syv og download

  Typiske opgaver

  Viceværten passer på ejendommen og sørger blandt andet for renholdelse af opgange, lofter og kældre, men også pasning af gård- og udendørsarealer samt opsyn med renovation. Måske udfører viceværten ikke selv arbejdet, men holder opsyn med dem, der gør det. 

  Viceværten har også opsyn med selve bygningsdelene lige fra tag, nedløb, brønde, vinduer og trapper til varmeanlæg, elevatorer, ventilationsanlæg og andre tekniske installationer. Efter aftale med os rekvirerer viceværten håndværkere til reparationer og vedligeholdelse.

  Viceværten overvåger også ejendommens energiforbrug og rapporterer til os.

  Endelig foretager viceværten flyttesyn, fremviser ledige lejligheder og står for istandsættelsen af lejligheder, der er fraflyttet.

 • Adgang til din lejlighed

  Vi har til tider brug for at få adgang til en lejlighed. Årsagerne kan være mange og af forskellig art, ligesom tidshorisonten kan variere. Nogle gange har vi brug for at komme ind i en lejlighed med det samme, mens vi i andre tilfælde godt kan vente.

  For at vi ikke skal komme 'brasende', når det passer os, er der fastsat nøje regler for adgangsmulighed.

  Hvis der er umiddelbar fare for skade på ejendommen eller din og andres lejligheder, eksempelvis ved brand eller et sprunget vandrør, har vi ret til at få eller skaffe os adgang til din lejlighed, selv om du ikke selv er til stede.

  Hvis det overhovedet er muligt, sørger vi for, at der hele tiden er to personer i din lejlighed. Det er en sikkerhed for dig og os.

  Varsel

  Det er et krav, at vi varsler vores ankomst. Det betyder, at vi skal give dig besked om, hvornår vi kommer, før vi kan få lov til at komme ind i din lejlighed.

  Med seks ugers varsel kan vi iværksætte arbejder i lejligheden, hvis udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for dig. Det kan f.eks. være udskiftning af vinduer, faldrør, tag, og når vi skal have adgang til din lejlighed i forbindelse med modernisering hos din over- eller underbo.

  Er der derimod tale om større arbejder, har du krav på et længere varsel. Fristen er i sådanne tilfælde tre måneder. Eksempler på sådanne opgaver er udskiftning af køkken og bad samt installation af centralvarme.

 • Huslejenævn

  Er du uenig i en lejevarsling, vand- og varmeregnskabet, vedligeholdelse eller husorden, kan du indbringe sagen for huslejenævnet. Alle kommuner har et huslejenævn, og du kan finde adresser, telefonnumre mv. på din kommunes hjemmeside. 

  Din sag vil typisk blive behandlet skriftligt. Huslejenævnet kan dog bestemme, at du, udlejer og repræsentanter fra huslejenævnet skal mødes. Det kan enten være for at se på din lejlighed eller for at mægle i sagen.

  En afgørelse fra et huslejenævn har retsvirkning. Det betyder, at du og udlejer skal følge afgørelsen.

  Hvis I bor i Københavns kommune, har både lejer og udlejer mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet inden for 14 dage efter, at afgørelsen er modtaget.

Privat - 10 myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje

Læs Ejendomsforeningen Danmarks folder.

Læs folder her

Privat - Lejekontrakt

Lejekontrakt

Når du har sagt "ja tak" til en lejlighed, modtager du en lejekontrakt. Hvad skal du være opmærksom på?

Læs mere (LOGIN PAGE?!)

E-service Bolig

E-service

Find og underskriv vores blanketter og formularer digitalt.

Gå til E-service