At flytte ud

Reglerne for fraflytning er ikke ens for alle lejligheder. Derfor anbefaler vi, at du sætter dig grundigt ind i fraflytningsforløbet.

 • Opsigelse

  Der er normalt tre måneders opsigelsesvarsel på dit lejemål. Det betyder, at du hæfter for lejen i tre måneder, efter lejemålet er opsagt. Det gælder, uanset om du flytter fra lejligheden før selve opsigelsesvarslets udløb. Oplyser du os om, at du ønsker at flytte før opsigelsesvarslets udløb, vil vi selvfølgelig forsøge at genudleje lejligheden, inden de tre måneder er gået.

  Sådan opsiger du din lejlighed

  Du kan opsige din lejlighed via vores digitale blanket eller ved at sende en skriftlig opsigelse til DEAS. Du skal anføre dit lejernummer, som fremgår af breve fra os eller af lejeopkrævningen, dine kontaktoplysninger (mail-adresse og telefonnummer) samt din nye adresse.

  Opsigelsen skal være modtaget hos os senest den 1. i måneden inden kontortids ophør kl. 16.00, for at opsigelsesvarslet kan beregnes fra og med samme dato.

  Du kan også sende os din opsigelse via en digital blanket.

  Husk at afregne arbejder, inden du opsiger lejemålet

  Har du en lejlighed, der er overtaget ’som beset’, og er der en konto for indvendig vedligeholdelse, så lukker vi kontoen, når vi modtager din opsigelse. Derfor skal du have godkendt og afregnet arbejder, inden du afleverer din opsigelse, hvis du vil have betalt arbejderne over kontoen. Vær opmærksom på, at det ikke er alt arbejde, du kan få dækket over den indvendige vedligeholdelseskonto.

  Gå til E-service
 • Forsyn

  Vi giver alle lejere mulighed for at få foretaget et uforpligtende forsyn af lejlighedens stand inden det endelige fraflytningssyn.

  Det giver dig en idé om, hvilke arbejder der forventes at skulle udføres i lejligheden. Det er særligt en god idé, hvis din lejekontrakt er indgået efter 1. juli 2015, da dit lejemål så skal afleveres med påkrævet vedligeholdelse. Påkrævet vedligeholdelse betyder, at der skal udføres vedligeholdelsesarbejder. Men kun hvis lejemålet – efter syn og skøn – trænger til at blive vedligeholdt.

 • Forsyn er en rettesnor

  Omfanget af din istandsættelsespligt baseres på en gennemgang af lejemålets stand ved fraflytning sammenholdt med den stand, som dit lejemål var i, da du flyttede ind. Det betyder, at vi til forsynet ikke kan fortælle dig nøjagtig, hvad der skal istandsættes i lejemålet, og hvorvidt det er dig eller udlejer, der skal betale for arbejdet.  

  Viceværten kan ved forsynet ikke nødvendigvis give dig en komplet beskrivelse af alle nødvendige arbejder, da lejemålet oftest er møbleret, men vi kan give dig en forklaring på, hvad vi ser efter på det endelige fraflytningssyn.

  Forsynet foretages kun på dit initiativ, og det er ejendommens vicevært, der foretager forsynet. Forsynet kan foretages før eller efter din opsigelse.

 • Istandsættelse ved fraflytning

  Du skal være opmærksom på, at du ifølge din lejekontrakt kan være forpligtet til at fraflytte lejligheden og aflevere nøgler 14 dage før, opsigelsesvarslet udløber. Det skyldes, at lejligheden skal istandsættes, inden en ny lejer kan flytte ind.

 • Din istandsættelsespligt

  I din lejekontrakt kan du læse, om du har pligt til at istandsætte lejligheden, når du flytter. Omfanget af arbejdet afhænger typisk af, hvornår din lejeaftale er indgået.

  Hvis lejeaftalen er indgået før 1. juli 2015, skal du normalt aflevere lejemålet  i samme stand, som da du overtog det. Det betyder almindeligvis, at du ved fraflytning enten skal aflevere lejemålet som beset eller nyistandsat.

  Hvis lejeaftalen er indgået efter 1. juli 2015, skal du betale for malerarbejde og lakering af gulve, hvis det er afkrydset i din lejekontrakt, at du har den indvendige vedligeholdelse, og hvis det bliver vurderet ved fraflytning, at vedligeholdelse er påkrævet. Det er påkrævet, når det er nødvendigt for at bringe lejemålet tilbage til god vedligeholdt stand.

  Hvis du ikke har overtaget lejemålet nyistandsat, modtager du typisk et fradrag i omkostningerne til istandsættelse. 

 • Hvis dit lejemål er misligholdt

  Du skal altid, og uden fradrag, betale for istandsættelsesarbejder, der skyldes misligholdelse af lejemålet. Misligholdelse er typisk skader som opstår, hvis:

  • lejemålet er brugt forkert (fx malet i farver, som ikke er tilladt i henhold til lejeaftalen)
  • der har været røget i lejemålet, så der skal anvendes nikotinspærre inden maling
  • lejemålet er vedligeholdt forkert (fx arbejde, som ikke er udført håndværksmæssigt korrekt)
  • løbende maler- og gulvarbejder er ikke blevet udført, selvom lejer har været forpligtet til løbende at foretage indvendig vedligeholdelse (typisk hvert 4-5 år)
  • der er udvist forkert adfærd (fx lavet huller i vægge og mærker på gulve)
  • udlejer ikke er blevet informeret om opståede skader eller om behovet for, at udlejer foretager vedligeholdelsesarbejder.
 • Hvis du selv vil stå for istandsættelsen

  Uanset om du selv udfører arbejdet, eller du bestiller en momsregistreret, professionel håndværker til at udføre arbejdet, skal det udføres i en ordentlig kvalitet.

  Istandsættelsen skal være gennemført inden det tidspunkt, der står i din lejekontrakt. Det er typisk 14 dage før fraflytningsdagen.

  Hvis istandsættelsen ikke kan godkendes, udfører vi arbejdet på din regning. 

  Det er altid en god idé at bede ejendommens vicevært om at foretage et forsyn, inden du istandsætter din lejlighed.

 • Hvis vi skal stå for istandsættelsen

  Ønsker du ikke selv at stå for istandsættelsen, sørger vi for det. Også i den situation skal du være fraflyttet lejligheden på det tidspunkt, der står i din kontrakt. Vi bestræber os altid på at gøre istandsættelsen så billig som muligt i forhold til den kvalitet, vi forlanger.

  Du kan stadig selv vælge den håndværker, der skal udføre arbejdet. Det er selvfølgelig en betingelse, at håndværkeren er momsregistreret og kan udføre arbejdet på det tidspunkt og i den kvalitet, vi forlanger. Vælger du selv en håndværker, skal pågældende være til stede ved flyttesynet og her afgive tilbud på arbejdet og udfylde en leverandørblanket, så både du og vi ved, hvad istandsættelsen vil koste.

 • Flyttesyn

  Når vi har modtaget din opsigelse, bekræfter vi den over for dig i et brev. Her oplyser vi også, hvad du skal gøre i forbindelse med din fraflytning.

  Samtidig med bekræftelsen af din opsigelse sender vi en indkaldelse til et flyttesyn. Flyttesynet kan først gennemføres, når du er fraflyttet lejligheden. Det vil sige, at hele lejligheden skal være tømt og rengjort. 

  Hvis der er en beboerrepræsentation i ejendommen, er du naturligvis velkommen til at tage en beboerrepræsentant med til flyttesynet.

 • Flytterapport udfyldes

  Ved flyttesynet gennemgår viceværten lejligheden og krydser af i en rapport, hvilke arbejder der skal udføres i lejligheden. Af rapporten fremgår også, om det er dig eller udlejer, der skal betale for arbejdet.

  Når flytterapporten er udfyldt, får du et eksemplar. Både du og viceværten skriver under på rapporten.

 • Indsigelse

  Hvis du og udlejer ikke er enige om omfanget af din istandsættelsespligt, kan huslejenævnet på din eller udlejers anmodning træffe afgørelse om omfanget af din istandsættelsespligt.

 • Flytteafregning

  En flytteafregning indeholder en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem dig og udlejer, blandt andet af dit depositum, forudbetalt husleje og istandsættelse af lejemålet. Derudover tilbageholdes ofte et mindre a conto-beløb til varme, som først kan opgøres, når det næste varmeregnskab foreligger.

  Hvis du vil læse mere om vores erfaringer med flytteafregninger, kan du læse vores rapport ’Private lejeboliger – hvad koster det at flytte?’.

  Skal der ikke udføres arbejder i din lejlighed, vil du få en flytteafregning ca. 2-3 uger fra den dato, hvor du ikke længere hæfter for at betale husleje.

  Skal der udføres istandsættelsesarbejder i lejligheden, vil der gå nogen tid, inden arbejderne er udført, og inden vi har modtaget regningerne fra håndværkerne. Derfor vil du typisk få flytteafregningen ca. 6-8 uger efter den dato, hvor du ikke længere hæfter for lejebetaling.

  Er du uenig i din flytteafregning, skal du kontakte os skriftligt.

 • Varme, vand og el

  Når du modtager din flytteafregning, skal du være opmærksom på, at varmeregnskabet eller vandregnskabet ikke nødvendigvis er afsluttet, og at du derfor kan få afregningen efterfølgende.

  I din lejekontrakt kan du se, hvornår varmeregnskabet afsluttes. Sker din fraflytning fx pr. 1. april, og varmeregnskabet afsluttes pr. 1. marts, vil der gå mere end et år efter fraflytningen, før vi kan foretage en endelig opgørelse. Et varmeregnskab, der afsluttes 1. marts, vil typisk først foreligge ca. medio maj måned.

  Du er ansvarlig for at afmelde lejemålet til elforsyningen. Viceværten vil indsende aflæsningen af elmålerne til elforsyningen i forbindelse med dit fraflytningssyn. 

 • Vedligeholdelseskonto 

  • Hvis din lejeaftale er indgået før 1. juli 2015, og der er tilknyttet en indvendig vedligeholdelseskonto: Saldoen på vedligeholdelseskontoen bliver modregnet i dine udgifter til istandsættelsen, hvis du overtog lejligheden som nyistandsat.
  • Hvis du ikke er forpligtet til at aflevere lejemålet nyistandsat, eller hvis din lejeaftale er indgået efter 1. juli 2015, og der er tilknyttet en indvendig vedligeholdelseskonto: Du skal kun betale for istandsættelse af lejemålet, hvis det er misligholdt. Udgiften hertil dækkes ikke af indestående på vedligeholdelseskontoen. 

  Du kan altid kontakte os, hvis du vil vide, hvad saldoen er på din vedligeholdelseskonto.

  Istandsætter du selv lejligheden, så husk, at du skal have godkendt arbejderne af ejendommens vicevært, inden du eller dine momsregistrerede, professionelle håndværkere går i gang. Ellers kan du ikke få dækket udgifterne af det indestående beløb på kontoen.

  Du skal også være opmærksom på, at din egen ’arbejdsløn’ ikke kan godtgøres fra vedligeholdelseskontoen.

 • Genudlejning af lejligheden

  Potentielle nye lejere skal have mulighed for at bese din lejlighed, inden du flytter. Derfor har vi brug for din hjælp til fremvisning. 

  Nogle udlejere har en fastlagt procedure for, hvem og hvordan ledige lejligheder tilbydes boligsøgende, og den skal naturligvis følges.

  For at lette opgaven for dig, sender vi et skema, hvor du kan oplyse, hvordan og evt. hvornår du kan fremvise lejligheden. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at det telefonnummer, du oplyser, videregives i tilbudsbrevene til ansøgere.

 • Tidspunkt for fremvisning

  Om selve fremvisningen er der også nogle regler: Den skal være mindst to timer hver anden dag i hverdagene på et tidspunkt, der passer dig.

E-service Bolig

E-service

Find og underskriv vores blanketter og formularer digitalt.

Gå til E-service