Driftsregnskabet

DEAS udarbejder cirka fire måneder efter regnskabsafslutningen det årlige driftsregnskab for den enkelte ejendom.

Driftsregnskabet er et samlet regnskab, der indeholder alle de udgifter, der i årets løb har været på den enkelte ejendom og skal betales af lejerne. Erhvervslejeloven stiller krav om specifikation af de enkelte udgifter, ellers kan posterne ikke opkræves.

Den samlede sum fordeles typisk mellem de enkelte lejere efter fordelingstal. Det vil sige, efter hvor stor en andel lejerens areal udgør af det samlede areal.

DEAS opkræver et acontobeløb til betaling af driftsudgifterne sammen med lejeopkrævningerne, og når det årlige regnskab kommer, afregner vi på baggrund af det.

Det betyder, at I som lejere kan få en ekstraregning, hvis de samlede udgifter har været højere end det budgetterede beløb. Eller I kan få penge tilbage, hvis udgifterne har været mindre. I begge tilfælde vil vi regulere i den førstkommende lejeopkrævning efter regnskabets udsendelse.

 • Typiske udgifter i driftsregnskabet

  • Ejendomsskatter
  • El til fællesinstallationer
  • Vand- og kloakafgift
  • Forsikringer
  • Serviceabonnementer (varme, ventilation, elevator, CTS, vagt m.m.)
  • Reparation og vedligeholdelse af fællesarealer
  • Reparation, vedligeholdelse og fornyelse af fællesinstallationer
  • Ejendomspasning (vicevært)
  • Renholdelse af fællesarealer (trapperengøring og vinduespolering)
  • Pasning af grønne arealer
  • Renholdelse af parkeringsarealer
  • Snerydning og saltning
  • Henlæggelse til fornyelse af fælles installationer (varmeanlæg, ventilationsanlæg, elevatorer, CTS osv.)
  • Administration