Centerforening

I større centre er der ofte nedsat en centerforening, der står for centrets fælles markedsføring.

Lejerne er som regel forpligtet til at være medlem af centerforeningen og betaler et kontingent samt et beløb til den fælles markedsføring. Størrelsen af dette beløb afhænger typisk af butikkens størrelse og fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingent samt markedsføringsbidrag betales ofte sammen med huslejen og acontodrift og -service.

  • Bestyrelsen

    Centerforeningen har en bestyrelse, der består af repræsentanter fra de enkelte butikker. Bestyrelsen vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling – typisk for to år ad gangen.

    Bestyrelsen forvalter centerforeningens vedtægter og tager blandt andet beslutninger om markedsføring af centret, aktiviteter og events, centrets fælles åbningstider samt diverse fælles tiltag, f.eks. anvendelse af centertorv og fællesområder, returpolitik mv.

    Centerforeningen udarbejder sit eget årsregnskab, der godkendes på den årlige generalforsamling, hvor budgettet for det kommende år samtidig godkendes.

Kontakt - Finn Sture Madsen

Kontakt

Finn Sture Madsen

afdelingsdirektør
Ring mig op